O konferenci

Jedna cesta ‒ tři jazyky

mezinárodní sympozium

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

KREAS

26.–27. 4. 2019

Sympozium je určeno vědecké i širší odborné veřejnosti zajímající se o česko-čínské a česko-korejské jazykové a kulturní kontakty, zejména o vyučování a užívání těchto jazyků jako jazyků druhých/cizích a o výzkumech v této oblasti.

Mezinárodní setkání filologů, lingvodidaktiků, překladatelů a vyučujících daných jazyků je věnováno jazykovým a lingvodidaktickým aspektům popisu a studia češtiny, čínštiny a korejštiny, otázkám spojeným s budováním a využíváním akvizičních korpusů těchto jazyků a s aktuálními badatelskými aktivitami na tomto poli.

Tematické okruhy:

  • Český jazyk a literatura v Koreji a v čínsky mluvících zemích (tradice a současnost studia bohemistiky, uplatnění absolventů na trhu práce, překlady, recepce české kultury, aktuální problémy a potřeby).
  • Výuky češtiny pro korejsky a čínsky mluvící studenty (čeština korejských, čínských a tchajwanských bohemistů, specifické metodické otázky).
  • Korejština a čínština v České republice (tradice a současnost studia, uplatnění absolventů v praxi, překlady, recepce kultur, aktuální problémy a potřeby, specifika a aktuální potřeby výuky, korejština / čínština českých koreanistů a sinologů).
  • Badatelské aktivity zaměřené na uvedená témata, zvl. výzkum orientovaný na potřeby jazykové výuky a budování infrastruktury pro takový výzkum (akvizičních korpusů).

Konferenčními jazyky jsou čeština, angličtina a ruština. Výstupem sympozia bude kolektivní monografie.

Setkání organizuje Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK ve spolupráci s Ústavem bohemistických studií FF UK v Praze. Akce se uskuteční v rámci fakultního projektu KREAS.

Přihlášky

Přihlášku najdete on-line na webové stránce konference. Vaši přihlášku přivítáme do 28. února 2019.

Kontakt

Informace o sympoziu jsou průběžně aktualizovány na webové stránce http://sympozium.c3j.ff.cuni.cz/.

Pokud potřebujete kontaktovat organizátory, použijte následující adresu sympozium.S3J@ff.cuni.cz.