O konferenci

ČesKo Čeština a ostatní jazyky

Datum konání: 8.-12. 8. 2022

Místo konání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Konference je věnována problematice kontrastivního studia češtiny a jiných jazyků a oblastem styčným. Otevírá prostor pro setkávání badatelů, kteří působí v různých výzkumných oblastech propojených kontrastivním pohledem na jazyk, jeho osvojování, užívání a korpusové zpracování.

Tematické okruhy

Konkrétně se zaměříme na čtyři tematické okruhy, zpracované vždy se zřetelem k češtině v kontrastivním pohledu:

(a) kontrastivní studium jazyků,

(b) akvizice jazyka (zvl. druhého, zděděného a prvního),

(c) kontrastivní studium jazyka v translatologii,

(d) paralelní a akviziční korpusy.

Konferenci pořádaná společně Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav bohemistických studií, Fonetický ústav, Ústav románských studií, Ústav obecné lingvistiky, Ústav teoretické a komputační lingvistiky, Ústav translatologie a Letní škola slovanských studií FF UK v Praze

s finanční podporou projektu KREAS.

Přihlášky

Pro zaslání přihlášky a abstraktu použijte prosím on-line formulář na stránkách konference https://cesko.ff.cuni.cz Přihlášku najdete ZDE. Vaši přihlášku přivítáme do 30. dubna 2022.

Abstrakty v délce 500–800 slov pro standardní příspěvek a 300–600 slov pro zkrácený příspěvek budou hodnoceny v anonymním recenzním řízení a o přijetí příspěvku budete vyrozuměni do konce května 2022.

Vybrané konferenční příspěvky budou po recenzním řízení publikovány knižně nebo ve zvláštním čísle časopisu Nová čeština doma a ve světě.

  • Zahraničním hostům, jejichž příspěvek byl přijat, bude hrazeno cestovné a per diems za standardních podmínek.
  • Konference je finančně podporována projektem KREAS, koná se proto bez účastnického poplatku.
  • Kontakt: CesKo@ff.cuni.cz
  • Jednací jazyky/jazyk příspěvků: čeština (preferovaně), slovenština, angličtina
  • Délka příspěvků:

standardní příspěvek 20 min. (+ 10 min diskuse)

zkrácený příspěvek 10 min. (+ 5 min diskuse)

Kontakt

Organizátory konference můžete kontaktovat na adrese CesKo@ff.cuni.cz

Konference vznikla za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a projektu Univerzity Karlovy PROGRES Q10, Jazyk v proměnách času, místa, kultury.