Pokyny pro autory

Prezentace v průběhu sympozia

V podobě předneseného příspěvku (délka příspěvku 20 minut, diskuze 10 minut)

Publikační výstupy

Výstupem sympozia bude kolektivní monografie s tematikou prostoru a jeho osvojování v češtině čínských a korejských rodilých mluvčích, popř. v čínštině a korejštině rodilých mluvčích češtiny. Rukopisy, které nebudou obsahově využitelné pro téma monografie, budou po obvyklém recenzním řízení otištěny ve speciálním čísle časopisu SALi. Rukopisy projdou standardním recenzním řízením.

Podmínkou otištění textů v kolektivní monografii či časopise SALi je, že nabídnuté rukopisy nebyly dosud nikde publikovány, tj. jsou nabídnuty k první publikaci.

Formální požadavky na rukopis

Příspěvky mohou být napsány v češtině nebo v angličtině. Maximální délka příspěvku je 20 normostran, a to včetně abstraktu, seznamu literatury a dalších rámcových částí. Rukopis příspěvku musí být vždy doplněn anglickým abstraktem v rozsahu 1200–1500 znaků a klíčovými slovy. Klíčová slova uvádějte v jazyce příspěvku i anglicky, v počtu okolo 5 slov a v abecedním pořadí.

Při formální úpravě se prosím řiďte následujícími pokyny:

  • Použijte formát kompatibilní s textovým editorem Word, písmo velikosti 12, řádkování 1,5, okraje na obou stranách s minimální odchylkou od 2,5 cm.
  • Stránky číslujte.
  • Pro zvýraznění používejte kurzivu.
  • Kromě nadpisů nepoužívejte tučné písmo.
  • Kratší citace uvádějte ve dvojitých uvozovkách; delší citace uvádějte velikostí písma 11 jako samostatný odstavec odsazený od hlavního toku textu vždy jedním volným řádkem.
  • Jazykové příklady číslujte; čísla uvádějte v kulatých závorkách; pokud nejsou tyto příklady v češtině nebo v angličtině, překládejte je do jazyka příspěvku.
  • Poznámky uvádějte pod čarou (tj. jako tzv. patové poznámky).
  • Na konci příspěvku uveďte seznam literatury; seznam smí obsahovat jen ty položky, z nichž se v příspěvku cituje nebo na něž se v příspěvku odkazuje; bibliografické odkazy v článku a v seznamu literatury se řídí normou APA.

Plné znění pokynů k formální úpravě rukopisů zde.