Abstrakty

ABSTRAKTY

 

doc. PhDr. Božena Bednaříková, Dr.

FF UP

Jak funguje česká věta a jak to poznat

Konferenční příspěvek má charakter případové studie, jíž se účastnila skupina čínských studentů a skupina studentů českých. Žádná z těchto skupin bakalářského programu ještě neabsolvovala kurz české morfologie a syntaxe. Pomocí dotazníkové metody pracující s analýzou krátkého textu se příspěvek pokouší zjistit míru vnímání struktury věty a slov, a to především schopnost vyvodit, které tvarové prostředky vyplývají přímo z větné stavby, a které naopak jsou vyjádřením odrazu reality. Specifickým cílem je pak test vjemu dějové perspektivy. Výsledky srovnávací analýzy obou skupin studentů mohou být využity nejen ve výuce češtiny pro čínské studenty, ale i jako podklad pro semináře didaktiky češtiny jako cizího jazyka.

 

Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD.

ÚCJ LF UK

Niekoľko poznámok o výučbe slovenčiny na HUFS

Autor predstaví svoj pohľad na výučbu v Korejskej republike, na HUFS. Pokúsi sa zhodnotiť pozitíva i negatíva z pohľadu lektora, ktorý prioritne prichádza učiť slovenčinu, ale musí učiť i češtinu.

 

Mgr. Blanka Ferklová, Ph.D.

KAS FF UP

Specifika výuka korejštiny na oboru Korejština pro hospodářskou praxi             

Korejština pro hospodářskou praxi je bakalářský studijní program skládající se z výuky korejštiny zaměřené na ekonomickou oblast a výuky ekonomických oborů. Výuka ekonomické korejštiny pro úplné začátečníky vyžaduje velkou hodinovou dotaci základní praktické jazykové výuky, na niž mohou navázat jazykově specializované předměty, kterými jsou v současnosti např. Obchodní konverzace, Obchodní korespondence nebo Korejština pro cestovní ruch. Jejich výuka vyžaduje specifické pomůcky a materiály, kterým bych se chtěla ve svém příspěvku věnovat, a to zejména v rámci předmětu Korejština pro cestovní ruch.

 

Kateřina Hejnišová

TUL

Sloveso JÍT  jako základní prvek prostorové události      

V příspěvku představíme analýzu užívání slovesa JÍT nerodilými mluvčími češtiny. Na základě kvantitativní a kvalitativní analýzy opřené o data čerpaná z  korpusu Merlin, představíme specifika užívání tohoto slovesa v písemných komunikátech, a to nejen s ohledem na chybovou analýzu, ale s cílem představit celkový obraz gramatického i sémantického užití tohoto slovesa nerodilými mluvčími. Výsledná analýza bude prezentována v podobě posteru.

 

Mgr. Tomáš Horák, Ph.D.

Ústav Dálného východu FF UK

Problematika osvojení korejštiny v rámci oborové výuky koreanistiky se zaměřením na morfologicko-syntaktické rysy korejského lexika

Jazyková výuka v rámci filologicky zaměřeného oboru má svá specifika, ať už po stránce obsahu a cílů výuky, používané metodiky, nebo kontextu, v němž výuka probíhá. Tento příspěvek se věnuje problémům poznávání morfologicko-syntaktických charakteristik korejského lexika oborovými studenty. Na rozdíl od hodin praktického jazyka, kde se seznamují především s pojmovým obsahem, situačním a kontextovým zapojením slovních jednotek, jsou na hodinách gramatiky konfrontováni s problematikou jejich klasifikace na základě sémantických, formálních a funkčních kritérií. I když existuje jistá podobnost prototypických představitelů kategorie jmen, verb, adverbií apod., v řadě ohledů mají tyto „známé“ kategorie jiné vlastnosti, dané mj. i typologickou odlišností korejštiny a češtiny. Cílem příspěvku je systematičtěji popsat hlavní rozdíly působící obtíže při osvojování lexika v jeho gramatických aspektech a naznačit smysl výuky tohoto typu. Kromě lepšího teoretického porozumění studovanému jazyku, je očekávaným výsledkem i zlepšení schopnosti gramatické analýzy promluv a případná korekce vlastních promluv, nesprávně formulovaných z důvodu interference mateřštiny.

 

doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.    

FF UK

Prostorová dimenze ve výuce češtiny pro cizince (se zřetelem k předložkovým spojením s významem lokálním)

Prostorové vztahy zaujímají v komunikaci významné postavení. Zmíněné relace jsou vyjádřeny spojeními předložkovými i bezpředložkovými, adverbii místa, vedlejšími větami. Původně lokální relace sehrály bázovou roli při utváření významů jiných: na dynamické složce se konstituoval význam účelový, míry, účinku, příčiny, na složce statické význam podmínkový, zřetele, způsobu aj. Lokálním relacím je věnována odpovídající pozornost v SERR i v popisech úrovní češtiny (A1-B1). Podobně je tomu i ve vybraných učebnicích češtiny pro cizince. Rezervy spatřujeme a) v uplatnění onomaziologického (nikoliv výlučně sémaziologického) přístupu (zpracování prepozic po sémantických celcích), b) ve využívání poznatků o řečové distribuci primárních prepozic (lingvodidaktické instrukce), c) v rozpracování dalších aspektů: prezentace prepozice na jako účelové, nikoliv lokální (Jde na oběd – nikoliv kam?, ale proč?), větší prostor věnovaný konkurenci prepozic (za mlhy/v mlze) aj.

 

Mgr. Huanhuan Chen

Beijing International Studies University

Uplatnění čínských absolventů bohemistických studií na trhu práce v posledních deseti letech

Výuka češtiny v Čínské lidové republice nemá krátkou historii a v současnosti se plošně prudce rozšiřuje. Tento trend odráží mezinárodní politickou situaci, vztahy Číny a České republiky, šířeji také rozvoj spolupráce mezi zeměmi Evropské unie a Čínou a iniciativu s názvem Nová hedvábná stezka. Díky rozšíření výuky bohemistiky se objevuje více a více čínských absolventů bohemistických studií. V mém příspěvku se zabývám analýzou uplatnění čínských absolventů na trhu práce v posledních deseti letech, abychom poznali dosavadní druhy pracovního uplatnění a začali přemýšlet, jaké typy vyuky a řešení budou v blízké budoucnosti pro studenty praktické.

 

Mgr. Darina Ivanovová

Beijing International Studies University

Aktuální problémy ve výuce češtiny pro čínsky mluvící studenty

Příspěvek se zabývá aktuálními potřebami studentů při osvojování češtiny, specifiky výuky čínských studentů a nutností uplatňování zvláštních metodických postupů při odstraňování špatných studijních návyků, které jsou predikovány  charakterem jejich předchozího (jazykového) vzdělávání.

 

Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D.

FF UK

Automatic error tagging of Czech learner corpora

New methods of automatic error tagging of Czech learner corpora will be presented. The error tags are assigned by handcrafted rules based on differences between original and corrected text. Both manually and automatically corrected text can be used. The rules for the error tagging can be refined in order to reflect the results of manual error annotation. The error tags are divided into domains based on levels of language description, we distinguish orthographic, morphonological, morphological, lexical and syntactic errors. Every domain has several error tags such as capitalization or character substitution for the domain of orthography. The error tags and domains are assigned in a way which reflects the uncertainty about the cause of the error (an error can have two or more error tags, e.g. orthographic and morphological, if it is not clear why the author made mistake).

 

prof. Kyuchin Kim Ph.candidate

Hankuk University of Foreign Studies

O překladech české literatury do korejštiny a o vyučování české literatury v Koreji

Skutečné poznávání české literatury začalo v Jižní Koreji teprve v 80. letech 20. století. Brzy se však – zásluhou Kunderových románů – stala senzací. K jejímu prvnímu představení došlo nicméně už za japonské okupace ve 30. letech, kdy bylo několik prací (např. Čapkovo R.U.R.) přeloženo do korejštiny přes japonštinu. Do dnešního dne bylo z české literatury do korejštiny převedeno více než čtyřicet děl, jako zatím poslední Druhé město Michala Ajvaze.

Výuka české literatury se začala rozvíjet se založením katedry češtiny na Korejské univerzitě zahraničních studií (HUFS) v olympijském roce 1988. U jejích počátků stál můj kolega Jaeil Kwon. Od roku 1989 jsem s ním český jazyk a literaturu vyučoval i já.

V předkládaném příspěvku se pokusím podat aktuální přehled o české literatuře v Jižní Koreji. V první části pojednám o její cestě ke korejské veřejnosti od počátku až do současnosti, ve druhé shrnu naše zkušenosti s vnímáním a vyučováním české literatury.

 

Mgr. Youngran Kwak

Univerzita Palackého v Olomouci

Speech level shifts in Czech and Korean              

This study will discuss the politeness level systems of both Korean and Czech, and analyze how level shifts occur in conversation. It aims to discover how manners and customs regarding shift changes differ. The shift change analyzed is that between deferential to non-deferential speech, referred to as jon-daes-mal and ban-mal in Korean, and vykani and tykani in Czech. It will also provide practical information for learners of both languages by supplying common expressions that are used to prompt politeness level shifts in speech.

 

doc. Melissa Shih-hui Lin, Ph.D.

National Chengchi University

Some Discussions on Static and Dynamic Spatial Expressions in Czech and Chinese –  A Learner Corpus-based Approach              

Different languages have different ways for spatial expressions, as in how to explain and describe where an object is, or to explain the spatial characteristics of such an object (Levinson, 2003: 690). For the spatial expressions in languages, there are many related systematic schemas, whilst the languages have different schemas which seldom match with each other completely. According to Lyons (1977: 694), space is used to identify the location, or positional/static relation. Moreover, space may determine not only location, but also locomotion, or directional/dynamic relation. This paper is going to investigate and analyze some spatial expressions in Czech and Chinese, focus being on their static and dynamic descriptions, with the approach of a corpus-based contrastive analysis to both spoken and written learner corpora of Taiwanese university students’ Czech language acquisition.

 

Dr. Wei-lun Lu, Ph.D.

MUNI

Character learning as a possible factor in the change of individual cognitive style           

The proposed research aims to investigate the relation between second language learning (especially the writing system), culture and cognition. We aim to invsetigate the possible influence of learning a character-based writing system on the cognitive style of an individual. The hypothesis to test is whether learning a character-based writing system from East Asia will induce change in visual attention distribution of a Western learner, whose first language is based on a romanized writing system. We aim to recruit learners of the Chinese language from the Czech Republic (and its neighboring regions) as the subjects and will compare them with learners of a similar background learning another second language using a romanized writing system.

 

Ing. Alexandr Rosen, Ph.D.

Ústav teoretické a komputační lingvistiky, FF UK

Learner corpora: annotation and search tools vs. users‘ needs and expectations

Building a learner corpus involves many decision concerning its content, acquisition, formal design, annotation and tools. Unless the process is driven by specific needs of a well defined group of users, a concern about needs and expectations of a typical user is crucial. Based on the experience from CzeSL, a Czech learner corpus project, an overview of options for the infrastructure of learner corpora will be presented, including annotation and search tools as the main components, comparing their pros and cons in the eyes of potential users.

 

PhDr. Eva Roubalová, CSc.

ÚJOP UK

Výuka češtiny za Velkou zdí

Příspěvek vychází ze zkušeností autorky s výukou češtiny jako cizího jazyka na dvou pekingských univerzitách: Pekingské univerzity zahraničních studií a Pekingské univerzitě mezinárodních studií. Autorka analyzuje program studia českého jazyka a kultury na těchto dvou čínských institucích a zaměřuje se zejména na odlišnosti ve výuce češtiny pro cizince v České republice, zejména na ÚJOP UK, neboť obě čínské univerzity posílají své studenty na dvousemestrální studijní pobyty na Karlovu univerzitu v Praze. Znalost podmínek, ze kterých tito čínští studenti přicházejí, by jistě pomohla vzájemné spolupráci a optimálnímu zefektivnění výuky češtiny pro čínské studenty BFSU a BISU v Pekingu a dalších univerzit po celé ČLR.

 

Marián Sloboda

FF UK

Překládání Prahy: využití jazykové krajiny pro účely jazykové výuky

Výzkum „jazykové krajiny“ – souboru nápisů ve veřejném fyzickém prostoru – se za posledních deset let obrovsky rozvinul a diverzifikoval (srov. od Shohamy & Gortera 2009 po Pütze & Mundt 2018). S rostoucím poznáním se objevují i snahy o pedagogické využití jazykové krajiny. Představím jeden přístup (Malinowski 2018) spočívající v překladu a odpovídající modifikaci fotografií jazykové krajiny. Ukážu, že věnovat se ve výuce jejímu překladu může být užitečné nejen pro rozvoj jazykové kompetence, ale i pro nabytí znalostí o společenské organizaci a kultuře jinojazyčného prostředí a schopnosti orientace a integrace v něm. Představím zkušenosti s touto metodou při „transformaci“ jazykové krajiny Prahy z české na slovenskou, kterou realizuji se svými studenty. Na pozadí překladu jazykové krajiny do jazyka blízce příbuzného chci ovšem poukázat na specifika jejího překladu do jazyků tak odlišných jako čeština vs. čínština či korejština i na potenciální využitelnost přítomnosti čínštiny a korejštiny v multilingvní krajině Prahy.

Malinowski, D. (2018). Learning to translate the linguistic landscape. In Pütz & Mundt (eds) (2018), s. 58–72.

Pütz, M. & Mundt, N. (eds) (2018). Expanding the Linguistic Landscape: Linguistic Diversity, Multimodality and the Use of Space as a Semiotic Resource. Bristol: Multilingual Matters.

Shohamy, E., & Gorter, D. (2009). Linguistic Landscape: Expanding the Scenery. New York: Routledge.

 

Doc. PhDr Zdeněk Starý, CSc.

Akcent College

Time and Space: the language clinch

The presentation brigs attention to some aspects of the Time – Space relationship in human language. One of the most conspicuous, protuberant indications of this relationships is the fact that (some) languages use the same semiotic means to express temporal and spatial distinctions. But the relationship of Time and Space in language might be rooted in a more substantial and tighter clinch of these categories. To substantiate it some spatial properties of the temporal language category of aspect will be touched upon

 

PaedDr. Ilona Starý Kořánová

ÚBS, FFUK

Prostorové zobrazení některých vidových významů v češtině

Ve svém příspěvku se chci věnovat konceptualizaci času (time) formou prostorového zobrazení. Čas (fyzický, chronický) se v řeči reflektuje časem jazykovým (tense) (ve smyslu Benvénistova (1970) popisu) a vztah mezi chronickým a jazykovým časem se zpravidla zachycuje jako prostorový nákres. V naší kulturní oblasti, kde čteme zleva doprava, je časové kontinuum obvykle zobrazeno přímkou, na níž se zachycují události ikonicky ve stejném směru zleva doprava. Centrem a osou je okamžik projevu.

Zaměřím se na prostorové zobrazení času vyjádřené českým slovesem. Některá česká slovesa jsou si sémanticky tak blízká, že tvoří tzv. vidové dvojice, o kterých v některých případech platí, že se liší pouze způsobem vyjádření časových distinkcí. Avšak vzájemný vztah, ve kterém vůči sobě navzájem čas zachycují, je různý. Těžištěm mého příspěvku bude dvoudimenzionální geometrická analýza některých vidových významů v češtině.

Benveniste É., 1970, Řeč a lidská zkušenost. In 12 esejů o jazyce. Mladá fronta, Praha, 9-19

Comrie B., 1976, Aspect. Cambridge University Press, Cambridge.

Croft W., 2012, Verbs, Aspect and Causal Structure. Oxfrod University Press, Oxford.

 

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.   

FF UK

Zachycení pohybových událostí v textech čínských nerodilých mluvčí češtiny

Cílem příspěvku je představit analýzu vyjadřování pohybových událostí zachycených v psaných textech. Pro analýzu byly užity srovnávací vzorky textů stejného zadání získaných od srovnatelných skupin českých rodilých mluvčích a nerodilých mluvčích, jejichž prvním jazykem je čínština.

Analýza byla provedena na základě elicitační sondy, opírající se o metodu pocházející z výzkumu akvizice pohybu, která je známá jako tzv. metoda „frog story“ (Mayer, 1969), pomocí níž byla zkoumána produkce pohybových schémat pěti světových jazyků (angličtiny, němčiny, španělštiny, hebrejštiny a turečtiny).

Písemná produkce byla elicitována na základě obrázkové knížky Frog, where are you? Následnou analýzu a popis pohybových událostí zachycených v textech jsme založili na výzkumu L. Talmyho (Talmy, 1985), který definuje pohybovou událost jako „…a situation containing movement ort he maintenance of a stationary location alike…“. Podle tohoto autora existuje šest kognitivních komponentů, které hrají roli v konceptuální strukturaci pohybové události, první čtyři z nich charakterizuje jako elementy centrální, další dva jako komponenty asociované. Ve svém zkoumání vycházíme z toho, že při vyjadřování prostoru se čínská a česká kultura odlišují a je proto možné sledovat rozdíly ve vyjadřování pohybových událostí, které se odrážejí v konceptualizaci prostoru.

 

PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D., Mgr. Petra Poukarová

FF UK

„Promiňte, cestou dlouhou, nebo druhou?“ Ke srozumitelnosti českého projevu u studentů s mateřštinou čínštinou  

Příspěvek se zamýšlí nad zvukovými vlastnostmi, které podporují nebo naopak ztěžují srozumitelnost projevu čínských mluvčích hovořících česky. Pokusí se zodpovědět otázku, do jaké míry a s jakou převahou tyto zvukové jevy ovlivňují srozumitelnost především na úrovni slov a jednotlivých vět. Poukazuje na provázanost roviny segmentální a suprasegmentální a na roli kontextu a dalších aspektů. Východiskem pro tuto analýzu je korpus čtených projevů, které byly získány od čínských studentů jazykového kurzu češtiny pro cizince a stážistů na FF UK v Praze. Součástí prezentace bude demonstrace zvukových ukázek.

 

Mgr. Pavlína Vondráčková

Shanghai International Studies University

Čínští studenti češtiny a výslovnost / Bohemistika na Šanghajské univerzitě mezinárodních studií

Úvod příspěvku bude věnován stručnému popisu rozdílů ve foneticko-fonologickém systému českého a čínského jazyka, z něhož na základě vlastních zkušeností s výukou Číňanů a získaných nahrávek poukážeme na problematické jevy. S cílem nejen pomoci čínským studentům zlepšit jejich výslovnostní dovednosti, ale rovněž zkvalitnit výuku a rozšířit počet dostupných učebních materiálů v ČLR byla vytvořena krátká výuková videa, jejichž ukázky budou součástí příspěvku. Krátké video o univerzitě a výuce češtiny.

 

doc. Mgr. Weizhu Xu

Pekingská univerzita zahraničních studií / Beijing Foreign Studies University

Bohemistika v Číně a její poslání v nové době

Na Pekingské univerzitě zahraničních studií (BFSU) se v současné době vyučuje 98 cizích jazyků. Katedra bohemistiky při této univerzitě byla založena v roce 1954 a do roku 2016 bylo jediné místo v této zemi, kde se čeština vyučuje jako samostatný obor. Poskytuje čtyřletý bakalářský studijní program a tříleté navazující magisterské studium. Kromě vyučování a výchovy talentů se katedra aktivně zapojuje do šíření českého jazykového a kulturního bohatství, upevňování a zvyšování povědomí o ČR v Číně.